Syndyk masy upadłości Spółki AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. z siedzibą w Bieżanach sprzeda przedsiębiorstwo upadłego

Warunki przetargu na  sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego – Spółki AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Bieżanach

I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55ˡ kodeksu cywilnego, upadłego – Spółki AGRONEX Fermy Drobiu Sp. z o.o. w Bieżanach (KRS 0000284159).

II. W skład przedsiębiorstwa wchodzą następujące składniki majątkowe:

 1. Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Julianowo, gmina Dźwierzuty, powiat Szczytno, województwo warmińsko – mazurskie:

– prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/32) o powierzchni 1,0011 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00051324/5.

Na działce posadowione są dwa kurniki przeznaczone pod hodowlę kur niosek o łącznej powierzchni użytkowej 6.858,40 m².

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 2.319.861,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).

– prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/33) o powierzchni 1,0716 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00051325/2.

Na działce posadowione są dwa kurniki przeznaczone pod hodowlę kur niosek o łącznej powierzchni użytkowej 6.858,40 m².

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 2.323.096,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych).

– prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/34) o powierzchni 1,0716 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00051326/9.

Na działce posadowiony jest kurnik przeznaczony pod hodowlę kur niosek o powierzchni użytkowej 3.429,20 m².

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 1.678.005,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięć złotych).

– prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/35) o powierzchni 1,1004 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00051327/6.

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 31.861,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).

– prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/36) o powierzchni 1,4374 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00051328/3.

Na działce posadowiony jest budynek socjalno – magazynowo – produkcyjny  przeznaczony pod hodowlę kur niosek o powierzchni użytkowej 2.858,10 m² (magazyn opakowań, magazyn jaj, sortownia jaj, część administracyjno – socjalna), budynek agregatowni o powierzchni użytkowej 32 m² oraz budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 17 m².

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 966.123,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote).

– prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (numer ewidencyjny 128/52) o powierzchni 0,6618 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW OL1S/00052838/8.

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na kwotę 20.171,00 zł (dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych).

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 6,3439 ha tworzą jedną całość gospodarczą.

Wartość nieruchomości określona została przez rzeczoznawcę majątkowego Martę Sułowską – Litwiniuk (uprawnienia nr 5668) na łączną kwotę 7.339.117,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemnaście złotych).

 1. Ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i aparatów specjalnych branżowych:

– prasa do papieru GRONEX

– owijarka palet ROBOPAC

– wypakowywarka do jaj

– agregat prądotwórczy 1,2MW w zabudowie kontenerowej z prądnicą STAMFORD

– sortownica do jaj STAALKAT OPTIGRADER 600 Video Jet

            Wartość powyższych urządzeń określona została przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny maszynoznawstwa Tomasza Skrabka na łączną kwotę 283.000,00 zł.

III. Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego wynosi 7.622.117,00 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemnaście złotych).

Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%);

IV. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych;

– dokumentacja księgowa, finansowa oraz handlowa upadłego;

V. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka: Plac Dąbrowskiego 7, 09-402 Płock lub pod numerem telefonu 602-415-326.

VI. Syndyk nie później niż na dwa tygodnie przed terminem powiadomi o przetargu w szczególności poprzez obwieszczenie:

 1. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 2. na stronie internetowej syndyka wskazanej w ogłoszeniu o przetargu oraz innych portalach internetowych;
 3. ewentualnie w prasie o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;

VII. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 20 maja 2024 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7, 09-402 Płock lub przesłać je listami poleconymi na adres siedziby Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu;

VIII. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do syndyka, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 286/21” umieścić dopisek „OFERTA NA PRZETARG” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”;

IX. Oferta zakupu powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr KRS, REGON, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL oferenta.
 2. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, w tym ewidencji podmiotów gospodarczych), numer telefonu kontaktowego oraz adres do korespondencji;
 3. oferta wina zawierać oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy ma zamiar nabyć przedmiot konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku woli nabycia przedmiotu konkursu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku woli nabycia przedmiotu konkursu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka winna być wyrażona w formie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie i winna obejmować zgodę na złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
 4. w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec – stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile są one wymagane po stronie oferenta;
 5. określenie przedmiotu zakupu;
 6. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;
 7. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
 8. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie prawa własności przedsiębiorstwa, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
 9. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu przetargu;
 10. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem przedsiębiorstwa upadłego;
 11. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
 12. dowód wpłaty wadium.

X. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu dokonać wpłaty wadium w wysokości 760.000,00 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 52 1050 1979 1000 0090 3261 2500 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM W PRZETARGU NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO – SPÓŁKI AGRONEX FERMY DROBIU SP. Z O.O. W BIEŻANACH”

XI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2024 r. w Biurze Syndyka w Płocku, Plac Dąbrowskiego 7, 09-402 Płock, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

XII. Oferta zostanie odrzucona, nie podlegając merytorycznemu rozpoznaniu, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w pkt. IX, zostanie złożona po zakreślonym terminie lub oferent nie wpłaci wadium, względnie uchybi terminowi jego wpłacenia;

XIII. Po stwierdzeniu, że złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami licytację na następujących warunkach:

 1. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
 2. oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
 3. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach konkursu kwota postąpienia;
 4. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
 5. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).

XIV. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyk udzieli jej przybicia.

XV. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności przedsiębiorstwa upadłego, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości.

XVI. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

XVII. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy we wskazanym terminie z winy oferenta, wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.

XVIII. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał konkursu, zostanie zwrócone oferentowi, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt. XVII.

XIX. Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego wskazuje syndyk.

XX. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

XXI. Nabywca ponosi ryzyka i ciężary związane z przedsiębiorstwem od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

XXII. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (po ich wskazaniu) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

XXIII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z ustawy Prawo upadłościowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *