Syndyk masy upadłości Spółki FHU Renoma – System Sp. z o.o. Sp. kom. w Warszawie sprzeda:

Syndyk masy upadłości Spółki FHU Renoma System Sp. z o.o. Sp. kom.. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:

1. Samochód osobowy Skoda Fabia Comfort 1,4, rok produkcji 2001, nr. rej. WSE 3FW6, VIN TMBJC46Y813222298 1.900,00 zł
2. Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 TDI MR 05, rok produkcji 2007 nr rej. WSE 27XU, VIN TMBJJ16Y374170036 2.700,00 zł
3. Platforma motocyklowa YANKEE MC390AH, rok prod. 2011 1.600,00 zł
4. Nagrzewnica olejowa HITON HP125, rok prod. 2018 1.300,00 zł
5 Wózek paletowy 300,00 zł
6. Urządzenie wielofunkcyjne Brother 100,00 zł
7. Drukarka fiskalna VENTO – 2 szt. 200,00 zł
8. Zestaw komputerowy – 3 szt. 450,00 zł
9. Zapasy magazynowe – materiały budowlane, narzędzia, osprzęt

 

 

96.153,90 zł

 

Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy wykaz sprzedawanych ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 602 415 326. Oględziny przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki FHU Renoma System Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Lipowa 14, 09-408 Płock z dopiskiem: „Przetarg”  do dnia 13 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu). W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 w dniu 16 listopada 2020 r. o godz. 12.00.

Regulamin przetargu dostępny na stronie www.syndykplock.pl.

 

Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomości upadłego – Spółki FHU Renoma System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Niniejszy regulamin przetargu pisemnego dotyczy sprzedaży z wolnej ręki ruchomości upadłego – Spółki FHU Renoma System Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Warszawie;

2. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:

1. Samochód osobowy Skoda Fabia Comfort 1,4, rok produkcji 2001, nr. rej. WSE 3FW6, VIN TMBJC46Y813222298 1.900,00 zł
2. Samochód osobowy Skoda Fabia 1,4 TDI MR 05, rok produkcji 2007 nr rej. WSE 27XU, VIN TMBJJ16Y374170036 2.700,00 zł
3. Platforma motocyklowa YANKEE MC390AH, rok prod. 2011 1.600,00 zł
4. Nagrzewnica olejowa HITON HP125, rok prod. 2018 1.300,00 zł
5 Wózek paletowy 300,00 zł
6. Urządzenie wielofunkcyjne Brother 100,00 zł
7. Drukarka fiskalna VENTO – 2 szt. 200,00 zł
8. Zestaw komputerowy – 3 szt. 450,00 zł
9. Zapasy magazynowe – materiały budowlane, narzędzia, osprzęt

 

 

96.153,90 zł

 

3. Szczegółowy informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 415 326. Wykaz sprzedawanych ruchomości na prośbę zainteresowanego zostanie przesłany po wskazaniu adresu e-mail, na który syndyk winien przesłać informacje.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon i status prawny składającego ofertę);

b) określenie przedmiotu zakupu;

c) oferowaną cenę nabycia oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;

d) zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia przed odbiorem zakupionych ruchomości;

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki FHU Renoma System Sp. z o.o. Sp. kom. ul. Lipowa 14, 09-408 Płock z dopiskiem: „Przetarg” do dnia 13 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu). W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

6. Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w biurze syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania przetargowego;

7. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej (aukcji) wśród oferentów, którzy zgłosili oferty na ten sam asortyment;

8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny wraz z podatkiem VAT przed odbiorem zakupionych ruchomości,

b) wpłaty środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek Zbywcy – decyduje moment uznania rachunku wierzyciela).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b) prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii syndyk-sprzeda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.