Syndyk masy upadłości Spółki AGRA – PODLASIE Sp. z o.o. sprzeda ruchomości upadłego

Syndyk masy upadłości Spółki AGRA – PODLASIE Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą, ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego

Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:
a) wyposażenie biurowe;
b) elektronarzędzia;
c) pojazdy;
d) kontener chłodniczy THERMO KING;
e) dystrybutor paliw płynnych;
f) urządzenia techniczne;
g) inne ruchomości;
Szczegółowe informacje, w tym wykaz sprzedawanych ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 602 415 326. Oględziny przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki AGRA – PODLASIE Sp. z o.o. ul. Lipowa 14, 09-408 Płock z dopiskiem: „Przetarg” do dnia 17 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu). W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 w dniu 20.07.2020 r. o godz. 10.00.
Regulamin przetargu dostępny na stronie www.syndykplock.pl.

 

Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż ruchomości upadłego – Spółki AGRA – PODLASIE Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą

1. Niniejszy regulamin przetargu pisemnego dotyczy sprzedaży z wolnej ręki ruchomości upadłego – Spółki AGRA – PODLASIE Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwińsku nad Wisłą;

2. Przedmiotem sprzedaży są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości tj.:
a) wyposażenie biurowe;
b) elektronarzędzia;
c) pojazdy;
d) kontener chłodniczy THERMO KING;
e) dystrybutor paliw płynnych;
f) urządzenia techniczne;
g) inne ruchomości;

3. Szczegółowy informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 415 326. Wykaz sprzedawanych ruchomości na prośbę zainteresowanego zostanie przesłany po wskazaniu adresu e-mail, na który syndyk winien przesłać informacje.

4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a) dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko, firma, siedziba i adres, telefon i status prawny składającego ofertę);

b) określenie przedmiotu zakupu;

c) oferowaną cenę nabycia oraz proponowany sposób i termin zapłaty ceny;

d) zobowiązanie oferenta do wpłacenia ceny nabycia przed odbiorem zakupionych ruchomości;

e) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk masy upadłości Spółki Agra – Podlasie Sp. z o.o. ul. Lipowa 14, 09-408 Płock z dopiskiem: „Przetarg” do dnia 17 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu). W przypadku niedochowania powyższego warunku oferta nie będzie rozpatrywana.

6. Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w biurze syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Oferenci zostaną poinformowani o wyniku postępowania przetargowego;

7. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej (aukcji) wśród oferentów, którzy zgłosili oferty na ten sam asortyment;

8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a) zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny wraz z podatkiem VAT przed odbiorem zakupionych ruchomości,

b) wpłaty środków najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

c) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek Zbywcy – decyduje moment uznania rachunku wierzyciela).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a) prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b) prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii syndyk-sprzeda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.