Syndyk masy upadłości Pawła Andrzejewskiego sprzeda dom w Krobi

Warunki sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krobia, wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Andrzejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Krobia przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 20 wchodzącej w skład masy upadłości Pawła Andrzejewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Nieruchomość stanowi działka o pow. 203 m² – nr ew. 1439/9, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1Y/00019578/8.
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, piętrowy w całości podpiwniczony o powierzchni użytkowej 148,59 m², w tym parter 79,87 m², piętro 68,72 m².
Na nieruchomości ustanowione zostało ograniczone prawo rzeczowe (prawo dożywocia) na rzecz Krystyny Andrzejewskiej (79 lat). Zakres prawa użytkowania zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 270/1996 polega na korzystaniu przez uprawnioną z jednego pokoju w domu mieszkalnym, usytuowanym na parterze (przy kuchni), ogrzanego i oświetlonego, wspólnej kuchni, dwóch łazienek, skrytki i innych pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku domowników, z prawem przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych, swobodnego poruszania się po obejściu całej nieruchomości i wykorzystywania pomieszczeń gospodarczych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia osobistych potrzeb uprawnionej.

II. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.

III. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości określona została na kwotę 175.000,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.

IV. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 14 czerwca 2019 r. w Biurze Syndyka przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub przesłać je listami poleconymi na adres: Anna Kubera Kancelaria Radcy Prawnego ul Lipowa 14, 09-408 Płock. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu;

V. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy podać sygnaturę akt „XGUp 475/18” oraz umieścić dopisek „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”.

VI. Oferta zakupu powinna zawierać:
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr KRS, REGON, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL oferenta.
b. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, w tym ewidencji podmiotów gospodarczych), numer telefonu kontaktowego oraz adres do korespondencji;
c. oferta wina zawierać oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy ma zamiar nabyć przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku woli nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku woli nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka winna być wyrażona w formie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie i winna obejmować zgodę na złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji.
d. w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec – stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile są one wymagane po stronie oferenta;
e. określenie przedmiotu zakupu;
f. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą conajmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cenawyrażona słownie;
g. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie prawa własności Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
i. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem sprzedaży i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu sprzedaży;
j. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem prawa własności Nieruchomości;
k. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
l. dowód wpłaty wadium.

VII. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do postępowania dokonać wpłaty wadium w wysokości 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KROBIA”

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21 o godzinie 11.00.

IX. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję (przetarg ustny) na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach przetargu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).

X. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyk udzieli jej przybicia.

XI. Wybór oferty przez syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego-komisarza.

XII. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności Nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości.

XIII. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

XIV. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy we wskazanym terminie z winy oferenta, wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.

XV. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał, zostanie zwrócone oferentowi po przeprowadzeniu licytacji, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt. XIV.

XVI. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

XVII. Nabywca ponosi ryzyka i ciężary związane z przedmiotową Nieruchomością od chwili zawarcia umowy sprzedaży.

XVIII. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (po ich wskazaniu) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży nieruchomości.

XIX. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z ustawy Prawo upadłościowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii syndyk-sprzeda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.