Syndyk masy upadłości Natalii Goczyńskiej sprzeda dom w Cekanowie

Warunki konkursu ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Natalii Goczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącego działalności gospodarczej

I. Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Natalii Goczyńskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, położonej w miejscowości Cekanowo przy ulicy Św. Huberta 3C, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 182/8 o powierzchni 1527 m².
Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 241,87 m².
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00093654/2.
Przedmiot sprzedaży opisany szczegółowo w niniejszym punkcie regulaminu konkursu ofert jest zwany w dalszej części regulaminu także „Nieruchomością”.
II. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze syndyka ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-408 Płock, tel. 602-415-326.
III. Cena wywoławcza sprzedaży udziału w nieruchomości wynosi 384.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
IV. Syndyk nie później niż na dwa tygodnie przed terminem powiadomi o konkursie w szczególności poprzez obwieszczenie:
a. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
b. na stronie internetowej syndyka wskazanej w ogłoszeniu o konkursie oraz innych portalach internetowych;
c. ewentualnie w prasie o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
V. Zainteresowani winni składać oferty najpóźniej do dnia 18 września 2020 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu;
VI. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do syndyka, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „VGUp 37/20” umieścić dopisek „OFERTA NA KONKURS” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”;
VII. Oferta zakupu powinna zawierać:
a. dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr KRS, REGON, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL oferenta.
b. dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentacji oferenta (odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów, w tym ewidencji podmiotów gospodarczych), numer telefonu kontaktowego oraz adres do korespondencji;
c. oferta wina zawierać oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy ma zamiar nabyć przedmiot konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku woli nabycia przedmiotu konkursu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku woli nabycia przedmiotu konkursu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka winna być wyrażona w formie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie i winna obejmować zgodę na złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka a biorącego udział w licytacji.
d. w przypadku gdy oferentem będzie cudzoziemiec – stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, o ile są one wymagane po stronie oferenta;
e. określenie przedmiotu zakupu;
f. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty cyfrą i słownie) równą co najmniej cenie wywoławczej, przy czym przy rozbieżności cen decyduje cena wyrażona słownie;
g. w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
h. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane (w tym, w przypadku nabywców niebędących osobami fizycznymi, zgodę właściwych organów nabywcy na nabycie prawa własności Nieruchomości, natomiast w przypadku braku konieczności uzyskania takiej zgody od organów nabywcy właściwe dokumenty, które to potwierdzają);
i. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem konkursu ofert i spełnia warunki określone tym regulaminem oraz, że bezwarunkowo akceptuje treść regulaminu konkursu;
j. oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem prawa własności Nieruchomości;
k. pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży i akceptuje je bez zastrzeżeń oraz oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne;
l. dowód wpłaty wadium.
VIII. Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do konkursu dokonać wpłaty wadium w wysokości 38.000,00 zł (trzydzieści osiem tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 53 1940 1076 3166 5546 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. W tytule przelewu winno być wpisane: „WADIUM NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CEKANOWIE PRZY ULICY ŚW. HUBERTA 3C ”
IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 września 2020 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 13.40. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.
X. Po stwierdzeniu, iż złożone co najmniej dwie oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk obligatoryjnie przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję na następujących warunkach:
a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji;
b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą;
c. licytacja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w warunkach konkursu kwota postąpienia;
d. postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem).
XI. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do licytacji, syndyk udzieli jej przybicia.
XII. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sędziego-komisarza wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności Nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości.
XIII. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.
XIV. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy we wskazanym terminie z winy oferenta, wadium przechodzi na rzecz masy upadłości.
XV. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał konkursu, zostanie zwrócone oferentowi, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt. XV.
XVI. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.
XVII. Nabywca ponosi ryzyka i ciężary związane z przedmiotową Nieruchomością od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
XVIII. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (po ich wskazaniu) Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu lub unieważnienia konkursu.
XIX. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny z modyfikacjami wynikającymi z ustawy Prawo upadłościowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii syndyk-sprzeda. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.